Overzicht van Nederlandse jurisprudentie bronnen inclusief ADR en tuchtrecht

Er is meer dan enkel de database met uitspraken van De Rechtspraak. Zo publiceert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de eigen uitspraken (en thans ook conclusies) óók op de eigen website. Daarbij worden er méér mogelijkheden om op basis van specifieke criteria te zoeken naar uitspraken van de Afdeling.

Ook is er ook nog overheidsrechtspraak, zoals tuchtrechtelijke uitspraken, die op een eigen website worden gepubliceerd. Verder zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met allerlei vormen van alternative dispute resolution of kortweg ADR die eigen uitspraken ook publiceren en daarmee een jurisprudentie archief in stand houden.

In dit artikel wordt een overzicht geboden van verschillende jurisprudentie bronnen die er in Nederland zijn. Mocht er een jurisprudentie bron ontbreken dan wordt deze toegevoegd. Tips kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Overheidsrechtspraak

Uitspraken – De Rechtspraak

Uitspraken – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Jurisprudentie CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs) – Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Tuchtrechtspraak
Tuchtrecht – Overheid.nl

Uitspraken – Accountantskamer

Tuchtrecht Updates – Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Uitspraken – Tuchtrecht Banken

Jurisprudentie Raad van Tucht – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie Raad van Beroep – Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Jurisprudentie – Raad van Beroep en Raad van Tucht – Register Belastingadviseurs

MfN-register Tuchtrecht updates

ADR
Uitsprakenregister – Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Uitsprakenoverzicht – Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

Uitspraken – Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Uitspraken – De Huurcommissie

Uitspraken – Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Uitspraken – Stichting Onderwijsgeschillen

Uitspraken – Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (SUGZ)

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Uncategorized

De criteria voor het kiezen van de beste advocaat

Een rechtzoekende die een advocaat zoekt en niet klakkeloos de eerste beste advocaat die na een zoekopdracht in Google wordt gevonden wil kiezen, die heeft het nog best lastig. Natuurlijk zijn er criteria waar een rechtzoekende op kan selecteren maar dan moet de rechtzoekende wel weten waarop moet worden gelet.

Een rechtzoekende kan bijvoorbeeld zoeken naar een advocaat die is aangesloten bij een bepaalde specialisatievereniging. De gemiddelde rechtzoekende zal niet weten wat de waarde van een dergelijke aansluiting is.

Sterker nog, die waarde verschilt ook nog eens. Een deel van de specialisatieverenigingen functioneert namelijk als een door de NOvA geaccrediteerd keurmerk en voor een andere deel geldt dit niet. Om bijvoorbeeld lid te mogen worden van de “Specialisten vereniging migratierecht advocaten”, dat functioneert als keurmerk, gelden de volgende voorwaarden:

– 7 jaar als advocaat ingeschreven te zijn overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet, kennis en ervaring te hebben en aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van het migratierecht;
– ten minste de helft van zijn werktijd te besteden aan het asielrecht of aan het reguliere vreemdelingenrecht (waaronder vreemdelingenbewaring) of aan het nationaliteitsrecht, ofwel ten minste tweederde van zijn werktijd te besteden aan een combinatie van genoemde rechtsgebieden en dat ook ten minste de laatste drie jaar te hebben gedaan, met dien verstande dat zijn werktijd als advocaat ten minste drie volledige werkdagen per week bedraagt;
te beschikken over een stageverklaring;
– € 150,- (excl BTW) per jaar aan contributie te zullen betalen.

De voorwaarden voor het lidmaatschap van Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN), dat niet als keurmerk functioneert, lijkt aanzienlijk minder stringent te zijn:

Advocaten kunnen alleen lid worden van de VAjN als ze door de Raad voor Rechtsbijstand zijn toegelaten tot het op toevoegbasis procederen in asielzaken.

Wanneer er echter wordt gekeken naar welke eisen er door de Raad voor Rechtsbijstand worden gesteld aan asieladvocaten, dan blijkt uit de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2023, versie 1.00, dat dit toch wel het nodige om het lijf te heeft:

De advocaat die wil worden ingeschreven om rechtsbijstand te verlenen aan asielzoekers dient te voldoen aan de algemene inschrijvingsvoorwaarden en bovendien dient hij terzake:

ofwel:

a) met succes de beroepsopleiding van de NOvA (beroepsopleiding oude stijl van vóór september 2013) voltooid te hebben. Deze eis geldt niet voor advocaten die werden beëdigd voordat de beroepsopleiding in 1989 werd ingevoerd en;

b) een certificaat van succesvolle deelname te overleggen aan door de Raad landelijk erkende cursussen op het gebied van asiel-, vluchtelingen-, en vreemdelingenrecht in de drie jaar voorafgaand aan het verzoek tot deelname;

ofwel:

c) de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding van september 2013 tot maart 2021) met succes te hebben afgerond:

(..)

ofwel:

d) de volgende vakken van de beroepsopleiding advocaten van de NOvA (beroepsopleiding vanaf maart 2021) met succes te hebben afgerond:

(..)

De advocaat dient verder:

e) onder begeleiding van een reeds op het terrein van het asiel- en vluchtelingenrecht ingeschreven rechtsbijstandverlener tenminste 12 zaken betreffende het asiel- en vluchtelingenrecht te hebben behandeld, waarvan tenminste:

i) 6 asielprocedures waarin in het kader van het voornemen een zienswijze is gegeven en;
ii) 6 asielprocedures waarin beroep is ingesteld bij de rechtbank en de gronden zijn aangevuld c.q. hoger beroep bij de Raad van State en ter terechtzitting pleidooi is gehouden en;
f) lid te zijn van de Landelijke Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen van VluchtelingenWerk en;
g) uitdrukkelijk de verplichting te hebben aanvaard om deelnemers (advocaten en juristen in loondienst) te begeleiden die voorwaardelijk voor het terrein van het asiel- en vluchtelingenrecht zijn ingeschreven en;
h) te handelen naar de eisen van zorgvuldige en doelmatige asiel- en vluchtelingenrechtsbijstandverlening. In dat kader volgt de advocaat in zijn praktijkvoering de eisen die voortvloeien uit de minimumnormen die zijn opgenomen in de Best Practice Guide Asiel voor de asieladvocaat.

Dat is met recht toch een lijst met eisen te noemen die aanzienlijk verder gaat dan enkel het hebben van de kwaliteit van advocaat. Het lidmaatschap van de specialisatievereniging functioneert weliswaar niet als een door de NOvA geaccrediteerd keurmerk, maar staat toch enkel open voor advocaten die aan specifieke eisen voldoen.

Uiteindelijk gaat het een rechtzoekende om het vinden van de beste advocaat voor zijn zaak. Het begrijpen van de criteria waarop een rechtzoekende een advocaat kan kiezen, is vermoedelijk toch wel één van de meest basale zaken om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. En laat dat nou voor een gemiddelde rechtzoekende vermoedelijk niet het geval zijn.

Het verwijsarrangement van het Juridisch Loket

Burgers met een laag inkomen kunnen bij het Juridisch Loket terecht voor gratis rechtshulp. Wanneer het Juridisch Loket niet zelf kan helpen wordt verwezen naar een advocaat. De manier waarop verwezen wordt is op basis van het verwijsarrangement van het Juridisch Loket.

Elke advocaat die bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingeschreven, kan zich aanmelden voor het verwijsarrangement van het Juridisch Loket. Op de eigen website stelt de Raad hierover:

Advocaten naar wie wordt doorverwezen hebben een ‘verwijsarrangement’ afgesloten met de Raad. Zo beoogt de Raad het doorverwijzen goed en transparant te regelen.

Wanneer er verder wordt ingezoomd op de algemene voorwaarden die bij het verwijsarrangement horen, dan valt in artikel 6 lid 1 op hoe de verwijzing in zijn werk gaat (of in elk geval hoe dat dus behoort te gaan):

Uitgangspunt is dat de verdeling van zaken over advocaten met verwijsarrangementen zoveel mogelijk op basis van evenredigheid zal geschieden. Het Juridisch Loket vermijdt binnen de groep advocaten, met wie een verwijsarrangement is gesloten, preferente behandeling. De omvang van de vraag naar en het aanbod van rechtsbijstand, het gevraagde rechtsterrein (voorkeursgebied) én de reisafstand voor cliënten kunnen met zich meebrengen dat het aantal zaken per rechtsbijstandverlener wisselt.

Dit lijkt dus neer te komen op wat ook wel “round-robin” wordt genoemd. Elke advocaat die is ingeschreven voor het rechtsgebied waar de zaak betrekking op heeft en binnen een acceptabele reisafstand voor rechtzoekende bevindt, krijgt wanneer hij of zij aan de beurt is een verwijzing van het Juridisch Loket.

Nu wil het feit dat de advocatuur een sterk gereguleerde beroepsgroep is én de Raad voor Rechtsbijstand voor bepaalde rechtsgebieden nadere eisen stelt aan advocaten, maar erg verfijnd is deze wijze van verwijzen niet.

De voorkeursgebieden waar advocaten zich voor kunnen inschrijven, heeft daarentegen wel een zekere mate van fijnmazigheid. Er is naast bestuursrecht ook sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en zijn arbeidsrecht en ambtenarenrecht ook twee verschillende voorkeursgebieden.

Interessant is in dat kader dan weer om er op te wijzen dat de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement afwijken van de rechtsgebieden waar een advocaat zich kan inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een rechtzoekende die op de website van de Raad zoekt naar een advocaat kan bijvoorbeeld niet zoeken naar een advocaat voor bestuursrecht of sociale voorzieningen maar enkel op basis van de specialisaties waar advocaten zich voor kunnen inschrijven bij de Raad. Die sluiten aanzienlijk minder goed aan dan de voorkeursgebieden van het verwijsarrangement.

Het mogelijk maken te zoeken naar advocaten die zich aan hebben gemeld voor het verwijsarrangement zou daarom veel beter aansluiten op het doel dat wordt nagestreefd. Het verwijsarrangement zelf mag dan niet heel verfijnd zijn, op dit vlak is er zelfs nog minder verfijning.